kwikfly logo

Privacy statement

Algemeen

Voor u en Kwikfly.com is een zorgvuldige omgang met uw persoonlijke gegevens van groot belang. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt met de grootste zorg behandeld. Uw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt op de manier zoals beschreven in deze verklaring. De Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP is hierop van toepassing. Bovendien is de verwerking van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP te Den Haag.

 

Verstrekken van uw persoonsgegeven aan derden

Kwikfly.com verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de diensten noodzakelijk is of dit vanwege wettelijke bepalingen van ons wordt verlangd.

Onze leveranciers zijn in toenemende mate verplicht om aan de diverse lokale autoriteiten, zoals douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van haar klanten mede te delen. Dit geldt bijvoorbeeld voor luchtvaartmaatschappijen en indien u reist naar of via de Verenigde Staten (U.S.A) of Canada. Het verstrekken van deze informatie geschiedt in het belang van uw veiligheid. Hoewel Kwikfly.com uw persoonsgegevens aan de leverancier beschikbaar dient te stellen, is bovenstaande noodzaak een verantwoordelijkheid en activiteit van de leverancier. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan dient u dit voor het verstrekken van uw boekingsopdracht te melden.

 

Kwikfly.com behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website.

Onze website kunt u anoniem raadplegen. Alleen in het geval u reserveringen maakt, of contact met ons wilt opnemen, vragen wij u relevante persoonsgegevens.

Om een correcte uitvoering van de door u geboekte reis te kunnen waarborgen, vragen wij u persoonlijke gegevens van uzelf en van uw medereizigers bekend te maken. Door de gegevens van uw medereizigers bekend te maken, bevestigt u gelijktijdig aan ons, dat u door uw medereizigers in uw hoedanigheid als opdrachtgever van de boeking gemachtigd bent deze persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

 

De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

Uw volledige naam conform de gegevens in uw paspoort, inclusief titulatuur, voorletters, eerste volledige voornaam, tussenvoegsels, achternaam, geslachtsnaam (= achternaam), eventueel achternaam van uw echtgeno(o)t(e) indien u deze gebruikt;
uw adres, postcode, woonplaats, land. Ten behoeve van facturatie of verzending van uw reisbescheiden kunnen hiervoor afwijkende adressen opgegeven worden;
uw (mobiele) telefoonnummer, telefoonnummer van thuisblijvers tijdens voor noodgevallen vlak voor of tijdens uw reis;
uw e-mail adres;
klantnummers van derden (zoals frequent flyer) of van leveranciers zodat u in aanmerking kunt komen voor de hieraan verbonden privileges of andere voordelen.

Op deze website wordt gebruikgemaakt van zogenaamde cookies om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een bestand die door onze website op uw computer wordt opgeslagen, waarin onder andere de door u ingestelde voorkeuren van onze website zijn opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden op onze website. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door de gebruikte internet software dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen toegangheeft tot sommige paginas van deze website.

Om uw privacy van de door u verstrekte gegevens op onze website en in de door ons gebruikte software te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende vormen van beveiliging. Als u via onze website persoonlijke gegevens verstrekt tijdens het maken of afronden van een boeking, dan worden de gegevens die u naar onze website verstuurt, beveiligd door middel van Secure Socket Layers (SSL).

Ook zijn al onze systemen beschermd door een “firewall” om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Deze website bevat verwijzingen naar andere websites. Het is van belang dat u zich realiseert dat u onze website verlaat als u op een van deze verwijzingen klikt.

 

Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijke informatie aan deze websites verstuurt Kwikfly.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.

U kunt ons altijd verzoeken inzage te geven in uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u verzoeken uw gegevens uit onze systemen te verwijderen, voor zover dit binnen de wettelijke en fiscale regelgeving is toegestaan. Voor beide verzoeken dient u contact op te nemen met Kwikfly.com.

Alle wijzigingen in de manier waarop Kwikfly.com uw persoonlijke gegevens verwerkt en gebruikt, zullen worden beschreven in toekomstige versies van onze “Privacy statement”. Wij zullen op onze website altijd de meest recente privacy statement beschikbaar stellen.